MENUผลงานวิจัย

กะเทย(ผู้สร้างศิลป์) : ความต้องการสืบทอดภูมิปัญญา ศิลปะและนาฏศิลป์ด้วยจิตใต้สำนึกสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชน

ปี: 2561
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ในตะวัน กำหอม

กะเทย(ผู้สร้างศิลป์) : ความต้องการสืบทอดภูมิปัญญา ศิลปะและนาฏศิลป์ด้วยจิตใต้สำนึกสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชน