กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

Link เชื่อมโยงงานวิจัย

ค้นหา ผลงานวิจัย

หมวดหมู่ ผลงานวิจัย   
คำค้นหาผลงานวิจัย   

ผลการค้นหาคำว่า "" มีจำนวน 83 รายการ

 • อ่านต่อ

  ปี: 2559
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : อิสราภา สุงแสง
  A Case Study of Student Perceptions of Task- Based and Presentation-Practice-Production Approaches to Learning Grammar ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2559
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : สันติภาพ สังประกุล
  Measuring Vocabulary Size of Thai University Students...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2559
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : สันติภาพ สังประกุล
  The Roles of Textbook, Teacher, and Informal Activities in Vocabulary Acquisition...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2559
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : อธิพงษ์ คิดดี สุวรรณ เรืองร่มเย็น
  บทคัดย่อ การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไร ศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตต่างกันหรือไม่และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่อย่างไร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนาและใช้เทคนิคการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ชุด โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบหาค่า ค่าสถิติ Chi-Square และF-test (One-way ANOVA)ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน จากผลการทดสอบพบว่าผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันในทุกด้าน ทั้งการรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลังการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการที่มีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตด้านการรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลังการซื้อแตกต่างกันไปตามลักษณะลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ คำสำคัญ : กระบวนการ, ตัดสินใจ,ซื้อสินค้า ,อินเทอร์เน็ต,จังหวัดสมุทรปราการ ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2559
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ดร.วศิน พรหมพิทักษ์กุล
  กลยุทธ์การตลาดเห็ดนางฟ้าชุมชน อ.เมือง จ.นนทบุรี...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2559
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : รศ.ดร.สุนิตดา เทศนิยม
  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2559
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์
  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2559
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์
  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2559
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์ / เด่น บุญมาวงศ์
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน วิจัยในองค์ประกอบของเนื้อหา 6 หลัก ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่าโดยจำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) อย่างเป็นระบบ จำนวน 631 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) สำหรับตัวแปรเดียว และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) สำหรับตัวแปรกลุ่มโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 36-45 ปี ระดับการศึกษาส่วนมากระดับประถมศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท และมีอาชีพเกษตรกร ผลการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลสากเหล็ก พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลสากเหล็กอยู่ในระดับมาก อันดับที่หนึ่ง คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านหลักความคุ้มค่า ผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรเดียว ได้แก่ เพศ พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยตัวแปรกลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ พบว่า มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนเสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขในประเด็นสำคัญ คือ แก้ไขปัญหายาเสพติดและแหล่งมั่วสุม เพิ่มแสงไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนและตรอกซอย ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม และส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ คำสำคัญ : การบริหาร, หลักธรรมาภิบาล, เทศบาลตำบล ...

 • อ่านต่อ

  ปี: 2559
  ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์
  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ...

ก่อนหน้า | of 9 | ถัดไป