ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ประวัติ

  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับการได้รับการอนุมัติให้ก่อตั้งวิทยาลัยทองสุขและเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2539 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับให้ฝึกปฏิบัติ ค้นคว้า หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ในการเรียนการสอน และฝึกอบรม เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการต่อกันเป็นเครือข่ายทุกเครื่อง

 
      ต่อมาในปี 2545 ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจัดสร้างมุมสืบค้นสารสนเทศที่ห้องสมุดเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งานจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับการได้รับการอนุมัติให้ก่อตั้งวิทยาลัยทองสุข และเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2539 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับให้ฝึกปฏิบัติ ค้นคว้า หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ในการเรียนการสอน และฝึกอบรม เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการต่อกันเป็นเครือข่ายทุกเครื่อง

 
           หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ อาคารทองสุข ชั้น 2 ร่วมกับห้องสมุดวิทยาลัยทองสุข