กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรวิทยาลัยทองสุขแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด วธ ๐๕๐๕.๕/ว ๑๙๒๖ ถึง อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งการด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นแนวปฎิบัติเดียวกันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป สำนักงานอธิการบดีจึงได้จัดทำโครงการ วันศุกร์ร่วมใจแต่งไทยนุ่งซิ่น  และเพื่อให้เป็นไปด้วยความสมบรูณ์ สอดคล้องกับภารกิจของสถานบันอุดมศึกษา ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรวิทยาลัยทองสุขทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์