กิจกรรม

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

ผู้บริหารวิทยาลัย

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์

อธิการบดี

คุณหญิง ดร.ณัษฐนนท ทวีสิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อ.นครชัย อรัณยกานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นางชนทัต ซิ่วมณี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายอรรถพล อาษาเอื้อ

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.ธีรพล กาญจนากาศ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

อ.เบญจรันต์ อรัณยกานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ

นางสาวสุชบา วสุนันต์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ.สิทธิชัย อรัณยกานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อ.สรียา ศศะรมย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล