กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระรามหลวง

ร่วมแสดงความยินดีหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระรามหลวง
เนื่องจาก ม.ศิลปากร วิทยาเขตทัพแก้ว ได้มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา แด่ พระราชวิริยาลังการ_(แย้ม_กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง — ที่ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง