ข่าวประกาศ

การลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 ขอให้นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564

  ขอให้นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป