ข้อมูลหน่วยงาน

ภาระงานฝ่ายทะเบียนและวัดผล  มีหัวหน้างานฝ่ายทำหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมดูแล เร่งรัด และ ปรับปรุงการบริหารงานของฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดถึงจัดทำรายงานประจำภาค และ ประจำปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

1. งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
               
- ดำเนินการรับรายงานตัวและรับขึ้นทะเบียนที่ผ่านการรับสมัคร/สอบคัดเลือก และ/หรือ สอบสัมภาษณ์แล้ว (แบบฟอร์มเอกสาร สรุปนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละรุ่นและละภาคการศึกษา)
               
- รับลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ประสานกับหัวหน้างานการเงินนักศึกษา)
                 
- จัดทำทะเบียนแฟ้มประวัติและบัตรประจำตัวของนักศึกษา 
                 
- จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา เช่น ประเภทของวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ภูมิลำเนาเดิมและข้อมูลอื่นๆ 
                 
- จัดทำระเบียนนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี เพื่อแจ้งผลการเรียนแก่นักศึกษาทุกภาคการศึกษา
                 
- ดำเนินการในเรื่อง ลาพักการเรียน การรักษาสถานะภาพการเป็นนักศึกษา การโอนย้าย ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับวิทยาลัย
- ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาและรายงานผลการตรวจสอบ                                  
- ทำหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทั้งไทยและอังกฤษ แบบเป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ
                 
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา
                 
- บันทึกสถิติผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น แยกเป็นคณะวิชา และสาขาวิชา ชาย/หญิง
- ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา                  
- รับลงทะเบียนรับปริญญาบัตร – หนังสือรับรองผลการศึกษา
                 
- รับขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาบัณฑิต
                                
- จัดทำบัตรลงทะเบียนทุก ๆ ปีการศึกษา
                              
- จัดทำใบเซ็นชื่อ – ใบกรอกคะแนน สำหรับทำการสอบประจำทุก ๆ ปีการศึกษา           
          
2. งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
                 
- ดูแลการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับวิทยาลัย
               
  - รวบรวมผลการสอบในแต่ละวิชา
                 
- แจ้งผลการเรียนให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคเรียน
                 
- รวบรวมผลการเรียน โดยการคิดเกรดเฉลี่ยของแต่ละภาคเรียน และ คิดเกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรของนักศึกษาแต่ละคน   ตามที่วิทยาลัยกำหนด
                 
- แจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าที่ข้อบังคับฯกำหนด
               
 - เสนอรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านถูกแจ้งเตือนสภาวะรอพินิจแก่ผู้บริหารตามลำดับ เพื่อคัดชื่อออกจากระเบียนนักศึกษา
       
3. งานบริการ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
                 
- ให้บริการ INTERNET ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและวัดผล
                 
- ให้บริการคำร้องทุกประเภท
                 
- ให้บริการให้คำปรึกษา
                 
- ให้บริการงานระบบ ONE STOP SERVICE
                 
- ให้บริการด้านเอกสาร, รับ-ส่ง เอกสาร ให้บริการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและวัดผล