ปฏิทินการศึกษา

 ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่  1/2558

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่  1/2558
วันอังคารที่  12 – วันอาทิตย์ที่  17 พฤษภาคม 2558 ลงทะเบียนล่วงหน้า
วันอาทิตย์ที่  14  มิถุนายน 2558   วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/พบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคณะวิชา นักศึกษากู้กองทุน กยศ./กรอ. พบฝ่ายกองทุน
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 วันประกาศผลสอบภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2557 วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 / 2558
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม  2558 วันลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา (Adding) วันขอลดรายวิชา (Dropping) (ไม่บันทึกรายวิชา) นักศึกษาทุกหลักสูตรชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันอังคารที่  กรกฎาคม  2558   วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้า  (ปรับ) ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
วันอาทิตย์  12 กรกฎาคม  2558 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า วันส่งรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนการเพิ่ม / การเพิกถอน /รายชื่อ นักศึกษา (Update)
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่  30  สิงหาคม  2558 นักศึกษาแจ้งรายชื่อที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558ส่งเอกสารขอจบการศึกษา
วันอาทิตย์ที่  2  สิงหาคม  2558   วันสุดท้ายของการเรียนก่อนสอบกลางภาค
วันอังคารที่  4 สิงหาคม วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 วันสอบกลางภาค
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม  2558 วันเปิดเรียนหลังสอบกลางภาค
วันอังคารที่ 22 กันยายน  วันอาทิตย์ที่  27 กันยายน  2558 วันเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal) (บันทึกรายวิชาสัญลักษณ์ “W”)
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 วันสุดท้ายของการเรียนก่อนสอบปลายภาค
วันอังคารที่ 29 กันยายน  วันอาทิตย์ที่  11 ตุลาคม 2558 ลงทะเบียนล่วงหน้า
วันอังคารที่  13 ตุลาคม  วันอาทิตย์ที่  25  ตุลาคม 2558 วันสอบปลายภาค
วันจันทร์ที่  26  ตุลาคม  2558 วันปิดภาคการศึกษาที่ 1 /2558
วันศุกร์ที่  6  พฤศจิกายน  2558 วันประกาศผลสอบภาคการศึกษาที่ 1 /2558