แนะนำการลงทะเบียน

  ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.ให้นักศึกษาไปรับใบลงทะเบียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะ/สาขา นักศึกษาตรวจสอบรายวิชากรอกรายวิชาลงในใบลงทะเบียน โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
2.ในกรณีที่นักศึกษากู้ยืม กยศ. ให้ไปติดต่อฝ่ายกองทุนฯ ถ้านักศึกษาไม่ได้กู้ยืม กยศ. หรือ จ่ายเงินสดให้นักศึกษายื่นใบลงทะเบียนที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล และรับใบแจ้งการชำระเงิน
3.ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมรอรับใบแจ้งผลการลงทะเบียน และใบเสร็จรับเงิน ที่ฝ่ายการเงิน
4.นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาและจำนวนเงิน (กรณีรายวิชาและจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลทันที)
5.เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

แผนผังการลงทะเบียน  <คลิก>