บุคลากรฝ่ายทะเบียน

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

นายปริญญา แวน ฮีล

นายทะเบียน

ผู้ช่วยนายทะเบียนและวัดผล

นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ผู้ช่วยนายทะเบียนและวัดผล

เจ้าหน้าที่

นางสาววรรณปภา อินทโภชน์

เจ้าหน้าที่

นายภดิสรณ์ ลครพล

เจ้าหน้าที่

นางสาววาสินีย์ ศิริวัฒน์

เจ้าหน้าที่

นายกิติศักดิ์ จรูญเลิศวัฒนะกุล

เจ้าหน้าที่