กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด

เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติ


       วิทยาลัยทองสุข เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และร่วมแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรมได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2538 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 30 ของประเทศไทย โดยมี ดร.พรชัย อรัณยกานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตมีการเปิดการเรียนการสอนตามลำดับหลักสูตร ดังนี้

      ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
 

     ปีการศึกษา 2539 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปีต่อเนื่อง (ภาคปกติภาคค่ำ/ภาคสมทบ) มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการ
 

      ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 

      ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)
 

      ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

      ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ภาคปกติ)
 

   ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาตร มหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน
 

      ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย