กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด

คู่มือนักศึกษาและระเบียบนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

         ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสำเร็จการศึกษาอื่น ที่เทียบเท่า

๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

๓ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๔ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร

         (๑) หลักสูตรปริญญาโท

                    ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยกำหนด

           (๒) หลักสูตรปริญญาเอก

                    ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาโท หรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยกำหนด 

            ข้อ ๒ การรับเข้าศึกษา

การรับเข้าศึกษากระทำโดยวิธีการคัดเลือก หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยกำหนด ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบ และเงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไป    ตามประกาศของวิทยาลัย

            ข้อ ๓ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

                 (๑) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่วิทยาลัยกำหนด

                 (๒) สำหรับภาคแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาในวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ

                 (๓) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้กับวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขึ้นทะเบียน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์