กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด

คู่มือนักศึกษาและระเบียบนักศึกษา

ระเบียบวินัยนักศึกษา

ระเบียบวินัยนักศึกษา

***************

วินัยนักศึกษา

          นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของวิทยาลัย และต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

          ๑. นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบที่วิทยาลัยกำหนด

          ๒. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม

          ๓. นักศึกษาต้องมีสัมมาคารวะ ไม่แสดงกิริยาวาจาอันเป็นการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูหมิ่น ต่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบหรือคำตักเตือนของคณาจารย์

          ๔. นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ความสามัคคี และเกียรติภูมิของวิทยาลัย

          ๕. นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน และ

             ๕.๑ ต้องไม่ประพฤติตนเป็นคนเสเพล มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นเล่น    การพนัน เสพสุราของมึนเมาและสิ่งเสพติด หรือมีสิ่งเสพติดไว้ในครอบครอง

             ๕.๒ ต้องไม่ก่อความรำคาญ ความยุ่งยาก ทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้วยกันหรือบุคคลอื่น

             ๕.๓ ต้องไม่ลักทรัพย์สิน หรือทำลายทรัพย์สินของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และของวิทยาลัย

             ๕.๔ ต้องไม่นำพาหรือพกอาวุธ หรือวัตถุที่ทำให้เกิดอันตราย เข้ามาในบริเวณวิทยาลัย

             ๕.๕ ต้องไม่นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง

             ๕.๖ ต้องไม่ประพฤติตนผิดต่อกฎหมายในทุกกรณี

             ๕.๗ ต้องไม่ทำการจัดสิ่งพิมพ์ สิ่งวาดหรือสิ่งเขียน หรือโฆษณาเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากวิทยาลัย ซึ่งอาจนำมาซึ่งความกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่น

             ๕.๘ ต้องไม่กล่าวถ้อยคำ หรือกระทำการอันใด อันอาจกระทบ กระเทือนสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือวิทยาลัย

๖. นักศึกษาต้องขออนุมัติวิทยาลัย ในการจัดชุมนุมกิจกรรม

บทลงโทษ

          ๗.โทษผิดวินัย มี ๔ สถาน คือ

             ๗.๑ตักเตือน

             ๗.๒ทำทัณฑ์บน

             ๗.๓ให้พักการศึกษา และ/หรือ ตัดสิทธิเข้าสอบ และ/หรือ พักการให้ปริญญา มีกำหนดไม่เกินสามปีการศึกษา

             ๗.๔ ไล่ออก

          ๘. นักศึกษาจะถูกถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงถึงขนาดให้ลงโทษ   ไล่ออกเมื่อกระทำความผิด ดังนี้

             ๘.๑ ต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่มีความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

             ๘.๒ เป็นตัวการยุยงและก่อเหตุวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบริเวณวิทยาลัย

             ๘.๓ กระทำการทุจริตอันเป็นการเสื่อมเสียร้ายแรงแก่วิทยาลัย

          ๙. นักศึกษาผู้ใดกระทำทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชาที่ได้กระทำการทุจริต และ/หรือ ถูกให้พักการศึกษา

          ๑๐. นักศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้คณะกรรมการวินัยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาสอบสวนการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา เพื่อสั่งลงโทษแล้วรายงานให้อธิการบดีทราบต่อไป

***************