กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด

ห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุดออนไลน์

บริการห้องสมุดออนไลน์ เพื่อการสืบค้น

สำนักหอสมุดแห่งชาติ  https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt
 

ห้องสมุด

 

.Academic Library บริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
•  ห้องสมุด ม.วลัยลักษณ์
•  OA one Public Libraries โดย บริษัท โอเอวัน จำกัด
•  ห้องสมุดไทย - แหล่งรวมความรู้เพื่อคนไทย
•  E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
•  ระบบบริหารงานห้องสมุดแห่งปี 2000
•  Library Service by IPST (สสวท.)
•  ห้องสมุดกลางโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
•  Electronic Library โดย ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
•  ห้องสมุดสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก (นโยบายรัฐเกี่ยวกับครอบครัวผู้หญิงและเด็ก, กฎหมายเด็ก, ครอบครัวศึกษา..)
•  ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
•  ห้องสมุดความรู้ (รวบรวมคำศัพท์ที่น่าสนใจ จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา)
•  ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
•  Asian Institute of Technology (AIT) Library
•  Chulalongkorn University Medical Library
•  ห้องสมุดสถาบันพาณิชยนาวี
•  Electronic Library (ของ กศน.)
•  WWW Virtual library
•  Thailand interactive map library
•  E-Library (หนังสือพิมพ์ พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ บ้าน กฎหมาย รถ เพื่อผู้บริโภค)
•  Electronic Library คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช.
John F. Kennedy Library
•  ห้องสมุดกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา
•  ห้องสมุด Unix ออนไลน์ ม.สยาม

•  ห้องสมุดของฉัน
•  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
•  ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ม.ศิลปากร
•  ห้องสมุดความรู้จากสารานุกรมไทย
•  ห้องสมุด Web Site ของกองทัพอากาศไทย
•  ห้องสมุดวิทยพัฒน์ - Witthayaphat Library (wphat.simplenet.com)
•  ห้องสมุดแถบเสียง
•  ห้องสมุดวิทยพัฒน์
•  ห้องสมุดกฎหมาย
•  ห้องสมุดเว็บไซต์ไทย
•  Virtual Library
•  สำนักหอสมุดม.ธรรมศาสตร์
•  CU Libary Digital
•  สำนักหอสมุดกลางม.กรุงเทพ
•  ห้องสมุดเว็บไซต์ของกองทัพอากาศ
•  ห้องสมุดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
•  ห้องสมุดภาพเขียนลายไทย
•  ห้องสมุดม.ขอนแก่น
•  ห้องสมุดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
•  ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"
•  ห้องหนังสือเด็กสัญจร
•  ห้องสมุดรัฐสภา
•  ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
•  ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบ
•  ห้องสมุดสถาบันเด็ก
•  ห้องสมุดม.มหาสารคาม

งสมุดห้องส

หอสมุด

 

  หอสมุดแห่งชาติ
•  สำนักหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
•  หอสมุด คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร
•  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
•  สำนักหอสมุดม.นเรศวร
•  สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•  สำนักหอสมุดกลางของสถาบัน AIT
•  Chulalongkorn Medical Libary
•  สำนักห้องสมุดม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
•  สำนักบรรณสารการพัฒนา (ห้องสมุดนิด้า)
•  หอสมุดสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
•  Puey Ungphakorn Library
•  หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
•  หอสมุดมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
•  หอสมุด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•  หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
•  หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (Mulinet)
•  หอสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  หอสมุดมานิจชุมสาย (สถาบันราชภัฎจันทรเกษม)


สำนักหอสมุดกลาง, สำนักวิทยบริการ, สถาบันวิทยบริการ

 

•  ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ
•  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
•  สำนักหอสมุดกลาง,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•  สำนักหอสมุดกลาง,มหาวิทยาลัยรามคำแหง
•  สำนักหอสมุด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  สถาบันวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

NAiST Research Laboratory
•  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
•  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
•  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
•  สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

อื่นๆ ORTHER
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  http://www.thaipul.org/  
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย   (ThaiLIS    
http://www.thailis.or.th

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  http://iad.dopa.go.th/
ห้องสมุดออนไลน์ http://km.moi.go.th/E_Library/
ห้องสมุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  http://elibrary.trf.or.th/contact.asp
ห้องสมุด Myfirstinfo.com http://www.myfirstinfo.com/thaidata/news/default.aspx

 


ฐานข้อมูลออนไลน์ DATA BASE ONLINE

 ฐานวิทยานิพนธ์ไทย  http://thesis.stks.or.th/


                 ABI/INFORM Complete
 (4608)
 • เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทฯ ต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
 • Academic Search Complete  (4240)
  เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษาสัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ 1887
 • Academic Search Premium (1918)
  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • Access Science  (13)
  ขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ McGraw-Hill Encyclopedia of science & Technology Edition ที่ ล่าสุด
 • ACM Digital Library  (776)
  เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985- ปัจจุบัน
 • American Chemical Society Journal (ACS) (594)
  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
 • American Journal of Gastroenterology (journal in Nature Publishing Group) (101)
 • Annual Reviews  (509)
  ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสือรายปีภาษาอังกฤษ พร้อมเนื้อหาฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Annual Reviews จำนวน 32 เรื่องในสาขา Biomedical Sciences, Physical Sciences และ Social Sciences
 • ASCE (362)
  ASCE’S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970. The CEDB Provides Access to over 100,000 Bibliographic and Abstracted Records - Current Coverage: 1970 - Present
 • ASM Journals  (233)
  เป็นฐานข้อมูลวารสารทางด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาคลินิก ของ American Society for Microbiology ที่มีอันดับการอ้างถึง impact factor และการจัดอันดับวารสารในอันดับต้น ๆ ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารจำนวน 12 ชื่อ ได้แก่ Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Applied and Environmental Microbiology, Clinical and Vaccine Immunology, Clinical Microbiology Reviews, Eukaryotic Cell, Infection and Immunity, Journal of Bacteriology, Journal of Clinical Microbiology, Journal of Virology, mBio - Open Access, Microbiology and Molecular Biology Reviews และ Molecular and Cellular Biology
 • Bone Marrow Transplantation (journal in Nature Publishing Group) (75)
 • BMJ Best Practice (330)
  ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์ ณ จุดบริการ (Point-of-Care)
 • BMJ Journals  (445)
  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา
 • British Dental Journal (journal in Nature Publishing Group) (79)
 • British Journal of Cancer (journal in Nature Publishing Group) (67)
 • Business Monitor  (930)
  ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศ ต่างๆทั่วโลกกว่า 175 ประเทศทั้งในแง่เศรษฐกิจมหภาคและการเมือง วิเคราะห์และคาดประมาณตลาดการเงินในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ภาวะอุตสาหกรรม 22 ประเภทโดยวิเคราะห์เป็นรายวัน รายเดือนและรายไตรมาสให้ข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี
 • Business Source Complete  (2160)
  วารสารวิชาการทางธุรกิจครอบคลุมสาขาการตลาด การจัดการ การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน(POM) วารสารที่มี Peer-reviewed 2693 รายการบัญชี จำนวน 4788 รายการ (จำแนกเป็นบริหาร (MIS) การเงินการธนาคาร และการระบบสารสนเทศเพื่อการวารสารที่ให้เนื้อหาฉบับเต็ม 3680 รายการ)ให้วารสารย้อนหลังถึงปี 1886 และให้ข้อมูลฉบับเต็มจากสิ่งพิมพ์อื่นๆ เช่น รายงานภาคอุตสาหกรรมรายงานการวิเคราะห์ SWOT Case study ฯลฯ
 • Business Source Complete & EconLit with Full Text via Business Searching Interface  (565)
  รวบรวมบทความด้านธุรกิจจากวารสารกว่า 1,200 ชื่อเรื่อง นำเสนอข้อมูลในหลายรูปแบบเช่น รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (ต้องการใช้บริการภายนอกมหาวิทยาลัย ติดต่อของ user name/password จากบรรณารักษ์)
 • The Cochrane Library  (389)
  ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน
 • Cambridge Journals Online (1437)
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Cambridge University Press ประมาณ 200 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้บทความย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF และ HTML
 • CINAHL Plus with Full Text  (682)
  is the world’s most comprehensive source of full text for nursing & allied health journals, providing full text for more than 750 journals indexed in CINAHL. This authoritative file contains full text for many of the most used journals in the CINAHL index – with no embargo
 • Communication Abstracts  (392)
  ครอบคลุมวารสารในสาขา Communication, Mass Media และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีข้อมูลกว่า 244,000 รายการ
 • Communication & Mass Media Complete  (522)
  เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915 รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสาร รวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด
 • Computers & Applied Sciences Complete (316)
  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
 • CRCnetBASE (569)
  ฐานข้อมูลหนังสืออืเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 6000 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชา ข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มทั้งเล่ม
 • Credo Reference (9)
  เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออ้างอิงออนไลน์จำนวน 150 รายชื่อจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของโลกกว่า 50แห่ง เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ art, bilinguals, biography, business, conversions, dictionaries, encyclopedias, food, geography, history, language law, literature, medicine, music, philosophy & psychology, quotations, religion, social sciences, technology
 • Dissertation Full Text (1305)
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับในรูปของซีดี-รอม และได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น
 • DynaMed  (223)
  เครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิงทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี Evidence-based reference ที่จะตอบคำถามทางคลินิกเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการรักษา มีการ Update ข้อมูลทุกวัน
 • EBSCO HOST (4829)
 • EBSCOhost EJS (979)
  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท EBSCOhost ครอบคลุมหลายสาขาวิชา สามารถดูเนื้อหาเต็มได้เฉพาะวารสารที่ห้องสมุดบอกรับตัวเล่มผ่านทางบริษัทฯ เท่านั้น
 • EconLit with Full Text  (1579)
  ฐานข้อมูลรวบรวมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นบทความวารสาร บทวิจารณ์ หนังสือ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ สามารถดูสาระสังเขปได้ ตั้งแต่ปี 1987- ปัจจุบัน
 • Education Research Complete (498)
  เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย
 • Eldis Conflict (191)
  knowledge-base for online documents and organisation contacts, 18,096 online documents, 4,500 organisations, 6,000 email messages
 • EMBO Journals (journal in Nature Publishing Group) (65)
 • EMBO Reports (journal in Nature Publishing Group) (69)
 • Emerald Management E-Journal (3251)
  เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงิน และการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐ การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • ERIC (752)
  ERIC, the Educational Resource Information Center, contains more than 1,243,000 records and links to more than 224,000 full-text documents from ERIC
 • Emerald Management Plus (1782)
  เนื้อหาครอบคลุม 24 สาขาการจัดการเช่นการบัญชีและการเงิน ธุรกิจเศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้และสารสนเทศ การตลาดการศึกษาองค์กร อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวฯลฯให้วารสารฉบับเต็ม (Full Text) 225 รายการ และเพิ่มอีก 12 รายการในปี 2011 ให้วารสารย้อนหลังถึงปี 1994 Emerald Backfiles ให้บทความฉบับเต็มจากวารสารกว่า 120 รายการ ย้อนหลังถึงฉบับที่ 1 ของแต่ละชื่อ ฉบับเก่าที่สุด ปี 1898
 • European Journal of Clinical Nutrition (78)
 • Evidence-Based Dentistry (journal in Nature Publishing Group) (104)
 • Gale Virtual Reference Library (261)
  ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออ้างอิงประเภทสารานุกรม หนังสือรายงานข้อมูลสถิติ ครอบคลุมเนื้อหาด้าน Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion และ Social Science
 • HeinOnline (1125)
  ข้อมูลกฎหมายแยกเป็นหมวดๆ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษี กฎหมายของ UN Legal classic วารสารด้านกฎหมาย
 • HighWire Press  (215)
 • H.W. Wilson  (588)
  (ผนวกเข้ารวมกับ EBSCO HOST ใน Academic Package) เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest และ Biological & Agricultural Science
 • IEEE/IET Electronic Library (IEL) (1440)
  เป็นฐานข้อมุลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่ง คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
 • IET eBooks Collection 2012 (119)
  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book ) ครอบคลุมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทำการรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือประมาณ 311 ชื่อเรื่อง ซึ่งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1979 – ปัจจุบัน
 • IET Inspec (129)
  ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชา Physics, Electrical engineering and Electronics,Computer and control, Information technology for business, Mechanical andproduction engineering ประกอบด้วยวารสารกว่า 5,000 ชื่อ conference proceedings,seminar digest, technical magazine ประมาณ 2,500 รายการ จากสำนักพิมพ์กว่า 1,000แห่ง เช่น IEEE ฯลฯ
 • IMF eLibrary (71)
  สำหรับสืบค้นสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ (text) ของ IMF ประมาณ 18,287 รายการ (ณ วันที่ 5 ก.พ. 2556) ได้แก่ Books and Analytical Papers จำนวน 12,519 รายการ, Periodicals and Reports จำนวน 5,768 รายการ (Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, Fiscal Monitor, Global Financial Stability Report, IMF Research Bulletin, IMF Staff Papers, Regional Economic Outlook Reports, World Economic Outlook) และ A full picture of IMF Activities
 • IMF eLibrary – Data (76)
  สำหรับสืบค้นข้อมูลประเภทสถิติตัวเลข (data) จาก International Financial Statistics (IFS), Balance of Payments Statistics (BOPS), Direction of Trade Statistics (DOTS), Government Finance Statistics (GFS), Trade and Investment
 • Informa Healthcare (146)
  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมเนื้อหาด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยรวบรวมจากวารสารประมาณ 163 รายชื่อ ซึ้งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1920-ปัจจุบัน
 • Infotrac Custom 250 Journals (254)
  ฐานข้อมูลในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีวารสารทางด้านการแพทย์ที่ได้คัดเลือกไว้ให้บริการกว่า 250 รายชื่อ
 • Ingenta  (525)
  บริการข้อมูลบทความวารสารและสิ่งพิมพ์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ผ่านระบบ ออนไลน์ ครอบคลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้ เฉพาะรายการที่สำนักหอสมุดบอกรับ
 • International Journal of Obesity (journal in Nature Publishing Group) (59)
 • InterScience Willy  (227)
 • Journal Citation Reports (JCR) (553)
  เพื่อประเมินและจัดลำดับคุณภาพของวารสารระดับนานาชาติในทุกวารสาร เพื่อเป็นดัชนีวัดว่าวารสารใดมีสถิติการถูกนำไปอ้างอิงสูงหรือต่ำเพียงใด และสามารถสืบค้นเพื่อให้ทราบค่าการถูกอ้างถึงของบทความในวารสารต่าง ๆ
 • Journal of Investigative Dermatology (journal in Nature Publishing Group) (60)
 • Journal of Perinatology (journal in Nature Publishing Group) (57)
 • Journal Link  (577)
  ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 193แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย
 • JSTOR (5654)
  ครอบคลุมวารสารย้อนหลังในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
 • Karger Online Journals (103)
  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Karger ที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยรวบรวมจากวารสารประมาณ 90 ชื่อเรื่อง ซึ่งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1998 – ปัจจุบัน
 • Kidney International (journal in Nature Publishing Group) (61)
 • Kluwer Competition Law  (342)
  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การควบรวมกิจการ การผูกขาด การทุ่มตลาด
 • Knovel (290)
  ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 500 ชื่อ จำนวนหน้ามากกว่า 450,000 หน้า จากสำนักพิมพ์ 18 แห่ง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จุดเด่นของฐานข้อมูลนี้คือ สามารถค้นหาเรื่องที่ต้องการในหนังสือแต่ละเล่มจากเนื้อหา และข้อมูลในตารางได้ สามารถเชื่อมโยง (link)ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันและกันได้ รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูล (save) จากเนื้อหา (text) ตาราง (table) ในเล่ม สำหรับข้อมูลในตารางผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการบันทึก และยังสามารถปรับแก้ จัดเรียงข้อมูลในตารางตามที่ต้องการได้ด้วย ปัจจุบันสำนักหอสมุดได้รับความเอื้อเฟื้อให้ใช้บริการฟรี 4 เล่ม
 • Laboratory Investigation (journal in Nature Publishing Group) (56)
 • Leukemia (journal in Nature Publishing Group) (59)
 • Librarian’s Index (253)
  แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ มากกว่า 11,000 เว็บไซต์ ซึ่งเลือกสรรและแนะนำโดยบรรณารักษ์
 • MAS Ultra – School Edition  (154)
 • Matichon e-library  (1701)
  ทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณหรือองค์กร ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท
 • McGraw-Hill’s ’AccessMedicine’  (603)
  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์

  McGraw-Hill’s ’AccessSurgery’  (240)
 • ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์ พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์
 • MDConsult Core Collection  (301)
  ฐานข้อมูลบูรณาการทางการแพทย์ รวบรวม วารสาร และตำราทางการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา
 • MIT CogNet  (224)
  ฐานข้อมูลออนไลน์รวบรวมบทความวารสาร รายงานการประชุม และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ครอบคลุมเนื้อหาด้าน Brain Science
 • Mosby’s Nursing Consult  (110)
  ประกอบด้วย Evidence Based Nursing หนังสือทางการพยาบาล(ebook) 38 ชื่อเรื่อง วารสารทางการพยาบาล (e-journal ) 38 ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลยา คู่มือดูแลรักษาผู้ป่วย รูปภาพ 8000 รูป ข่าวสารทางการพยาบาล และพจนานุกรม
 • Nature (journal in Nature Publishing Group) (250)
  ให้สารสนเทศครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 • Nature Biotechnology (journal in Nature Publishing Group) (159)
  ให้สารสนเทศครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 • Nature Cell Biology (journal in Nature Publishing Group) (132)
  ให้สารสนเทศครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 • Nature Genetics (journal in Nature Publishing Group) (145)
  ให้สารสนเทศครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 • Nature Immunology (journal in Nature Publishing Group) (133)
  ให้สารสนเทศครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 • Nature Materials (journal in Nature Publishing Group) (138)
  ให้สารสนเทศครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 • Nature Medicine (journal in Nature Publishing Group) (155)
  ให้สารสนเทศครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 • Nature Neuroscience (journal in Nature Publishing Group) (130)
  ให้สารสนเทศครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 • Nature Reviews Cancer (journal in Nature Publishing Group) (74)
 • Nature Reviews Drug Discovery (journal in Nature Publishing Group) (63)
 • Nature Reviews Immunology (journal in Nature Publishing Group) (62)
 • Nature Reviews Genetics (journal in Nature Publishing Group) (61)
 • Nature Reviews Molecular Cell Biology (journal in Nature Publishing Group) (58)
 • Nature Reviews Neuroscience (journal in Nature Publishing Group) (59)
 • Nature Structural and Molecular Biology (journal in Nature Publishing Group) (144)
  ให้สารสนเทศครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 • NetLibrary  (369)
  รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5,962 เล่ม และหนังสือที่ให้ใช้บริการฟรีอีกจำนวน 3,400 เล่ม ครอบคลุมหลายสาขาวิชา
 • NewpaperLinks  (306)
  ฐานข้อมูลชี้แหล่งจัดเก็บและให้บริการหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในห้องสมุดต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เกิดจากความริเริ่มของคณะทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายวารสารและเอกสาร ทั้งนี้ห้องสมุดที่เป็นสมาชิกจะเป็นผู้นำข้อมูลเข้าโดยผ่านทางเครือข่าย Internet
 • NEWSCenter  (751)
  บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจาก แหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี (สมาชิกห้องสมุดสามารถติดต่อขอ username/password เพื่อใช้บริการนอกเครือข่าย มธ. ได้จากห้องสมุดสาขาทุกแห่ง)
 • Official documents system the United Nations  (349)
  ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งการประชุม และมติของหลาย ๆ หน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติ ภาษาที่ใช้มีอารบิก จีน อังกฤษ ฝรั่งเศษ รัสเซีย และสเปน มีบางรายการที่เป็นภาษาเยอรมัน ทุกรายการสามารถดูเนิ้อหาเต็มได้ สิ่งพิมพ์ที่ไม่รวมอยู่ในระบบนี้คือหนังสือพิมพ์ที่วางจำหน่าย สิ่งพิมพ์ของสหประชาชาติที่จัดจำหน่าย สิ่งพิมพ์ของ United Nations Treaty Series และจุลสารที่ออกโดย United Nations Department Public Information (สืบค้นข้อมูลนอกเครือข่าย มธ. ติดต่อขอ user/password ที่บรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ)
 • OVID  (611)
  ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสำนักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 50 แห่ง เช่น Lippincott Williams & Wikins, Taylor & Francis รวบรวมฐานข้อมูลบรรณานุกรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากวารสารกว่า 900 รายชื่อ ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน ซึ่งภายในบทความประกอบด้วย รายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (Reference) สาระสังเขป (Abstract) หน้าสารบัญวารสาร (Tables Contents) เนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) พร้อมด้วย Graphics, Charts และภาพประกอบ ปัจจุบันบอกรับ High Impact วารสาร 50 ชื่อ ผู้ใช้ขอให้สำนักบอกรับ Total Access (240 กว่าชื่อ)
 • Oxford Journals  (1168)
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ประมาณ 180 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Science) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูบทความย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF
 • Passport GMID (676)
  ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการตลาด ขนาดและส่วนแบ่งของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้ม ตลาดเกิดใหม่ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท สถิติสำคัญๆ ทางการตลาดและบริษัทใน ประเทศต่างๆ กว่า 200 ประเทศ ให้ Full text รายงานวิจัย บทความและ country report analysis กว่า 18,000 เรื่อง
 • Project MUSE  (1080)
  ฐานข้อมูลออนไลน์ดรรชนีวารสารพร้อมเนื้อหาฉบับเต็มทุกรายการทางมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และสังคมศาสตร์กว่า 300 รายการจากสำนักพิมพ์กว่า 60 แห่ง
 • ProQuest Dissertations & Theses : Full Text (1823)
  เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็ม (Full Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
 • PubMed  (2100)
  บริการฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทางด้านชีววิทยาการแพทย์ของ National Library Medicine ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 จากฐานข้อมูล MEDLINE และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้ แต่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาเต็มได้
 • Regional Business News (supplemental database to Business Source Complete)  (169)
 • SAGE Journals Online  (1785)
  คัดสรรวารสารที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่วารสารปีปัจจุบันย้อนหลังไปถึงปี 1999 ทุกวารสารเป็น Full Text สามารถเข้าถึงผ่านแพลทฟอร์มเดียวกันภายใต้ High wire Press พัฒนาโดย Stanford University Library พร้อมลิงค์เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกแพลทฟอร์ม
 • ScienceDirect  (7461)
  คลอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science , Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆรวมทั้งวารสาร Reviews จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียบ สามารถเข้าใช้ฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน
 • Scirus  (398)
  Search engine ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จัดทำโดย Elsevier Science สามารถค้นข้อมูลได้จากฐานข้อมูลสำคัญ ๆ ได้แก่ MedLine on BioMedNet, Beilstein on ChemWeb, BioMed Central US Patent Office, E-print ArXiv, Chemistry Preprint Server, Computer Science Preprint Server, Mathematics Preprint Server, CogPrint and NASA
 • Scopus (2386)
  ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ยกเว้นด้านมนุษยศาสตร์ ฐานข้อมูลนี้ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) แต่หากรายการใดเป็นรายการที่ปรากฎอยู่ในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับในรูปของ e-journal รายการนั้นจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้
 • Social Science Research Network (SSRN) (518)
  รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Accounting, Cognitive Science, Corporate, Economics, Entrepreneurship, Financial, Health, Information, Leadership, Legal, Management, Marketing, Negotiations, Political และ Social Insurance เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทคัดย่อของกว่า 346,400 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการเอกสารฉบับเต็มเป็นไฟล์ PDF กว่า 281,600 รายการ
 • SpringerLink-Journal  (1306)
  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสารเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน
 • SpringerLink ebooks  (602)
  เดิมใช้ชื่อ Kluwer Online eBooks เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน1,528 รายการ
 • SwetsWise (326)
  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท Swets Blackwell ครอบคลุมหลายสาขาวิชา สามารถดูเนื้อหาเต็มได้เฉพาะบทความในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับตัวเล่มเท่านั้น หมายเหตุ : กรณีสืบค้นข้อมูลในเครือข่าย มธ. เมื่อเข้าสู่หน้าจอแรกของฐานข้อมูล ให้คลิกที่ข้อความ "login via IP authentication"
 • Taylor & Francis  (1016)
  is a one-stop site hosting journals, eBooks, abstract databases and reference works published by Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press and Informa Healthcare.
 • Testing & Education Reference Center (299)
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมแบบทดสอบหลายระดับ เช่น ระดับมัธยมศึกษา : GED, AP, ISEE, COOP, SSAT ระดับวิทยาลัย : CLEP, SAT, ACT, PSAT, ระดับอุดมศึกษา : GRE, LSAT, MCAT MAT และ GMAT ระดับนานาชาติ ด้านภาษา : TOEFL, TOEIC ข้อมูลการศึกษาต่อทั้งระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษา วิธีการเขียน Resume และข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการประกอบวิชาชีพ
 • Thieme Electronic Book Library  (325)
  ฐานข้อมูลหนังสือภาพ (Atlases) ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาต่างๆ
 • UpToDate (392)
  Answer directly on the spot for internal medicine including 14 subspecialties, obstetrics & gynecology, and pediatrics. Completely updated with providing new search/what’s new/drug interaction/drug database/patient information/graphics
 • UNtreaty  (212)
  ฐานข้อมูลสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดพิมพ์โดยสำนักเลขาธิการของสหประชาชาติเป็นภาษาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับต้นฉบับ กรณีไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส จะมีฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ให้ตามความเหมาะสม
 • Web of Science (1445)
  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน
 • Westlaw (1707)
  เน้นกฎหมายของสหรัฐฯ มีหนังสือประมาณ 500 ชื่อเรื่อง
 • Wiley Online Library (1800)
  ครอบคลุมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูเนื้อหาเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะวารสารที่บอกรับเท่านั้น
 • World Scientific eBooks (102)
  ครอบคลุม e-book กว่า 6,000 ชื่อเรื่องในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น แสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File