กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

กิจกรรม Activity

อ่านทั้งหมด

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

1.          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                   Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

 

                                 -สาขาวิชาการจัดการ

                    Bachelor of Business Administration Program in Management

         

2.          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

-สาขาวิชาการบัญชี

Bachelor of Accountancy Program

 

3.          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Bachelor of Communication Arts Program in Advertising and Public Relations

 

4.          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชานิติศาสตร์

Bachelor of Laws Program

 

5.          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาการบริหารการปกครอง

Bachelor of Public Administration Program

 

-สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

                    Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management

 

6.          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

                    Bachelor of Public Health Program in Environmental Health and Occupational Health