กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

       คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข มีการจัดโครงการศึกษาดูงานกระบวนการ การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพุธที่3 พฤษภาคม 2560  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิื่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา อีกทั้งเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว