กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าว คณะนิเทศศาสตร์

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สื่อสารการตลาดอย่างไรในยุค 4.0” วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 109 อาคารวิทยาลัยทองสุข

          ท่าน ดร.พรจิต อรัณกานนท์ อธิกาบดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ สัมมนาวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข เรื่อง "สื่อสารการตลาดอย่างไรในยุค 4.0" เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษา ทุกคณะวิชา รวมทั้งศูนย์การศึกษา จ.สมุทรปราการ นำโดย ผอ.อธิพงษ์  คิดดี ได้เข้าร่วมฟังการสัมมนา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ดุษฎี  นิลดำ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์  ดร.มนัสนันท์  พจน์จิรานุกูล  นักธุรกิจและผู้ประกอบการ  คุณอภิรดี  พรเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บ. สยามสปอร์ตเทเลวิชั่น จำกัด (SSTV)  คุณธัญชนก  กฤดิกุล ผู้ดำเนินรายการ  ผู้มากด้วยความสามารถ  ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้จากมุมมองบุคคลหลากหลายอาชีพ รวมทั้งความรู้ในเรื่องของการสื่อสารการตลาดที่นำมาใช้กับการพัฒนาองค์กร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี