กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 203 วิทยาลัยทองสุข

             บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุข จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการและการเขียนบทความทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 203 วิทยาลัยทองสุข โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับคณาจารย์ และบุคลากร ของวิทยาลัยทองสุข ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้