กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


แนะนำศิษย์ทองสุข

ระดับปริญญาตรี

แนะนำศิษย์เก่า คณะนิเทศศาสตร์ นายบัวพัน คำรัง บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ได้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม2.55  ช่วงศึกษาได้ทำงานควบคู่ไปด้วยกัน คือเป็นนักมวยอาชีพ ฉายา ฉัตรเพชร  ศิษย์หมอเส็ง   ปัจจุบันทำงานครูสอนมวย โรงเรียน   FitfacMuaythai-Talingchanและทำงานอยู่ค่ายมวย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี