กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม Activity

23,25 และ 27 มีนาคม 2558

โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 ได้จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกลุ่มประเทศอาเซียนกับข้าราชการตำรวจ

กิจกรรมครั้งนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยทองสุข ให้ใช้เป็นสถานที่พร้อมทั้งวิทยากรในการจัดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 23,25 และ 27 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.