กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม Activity

เพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาณคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาในวันเด็กแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์

โครงการทองสุขจิตอาสา ปีการศึกษา 2558 ร่วมกับสำนักพัฒนานักศึษา คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์
เพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาณคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาในวันเด็กแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์