กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


สมัครงาน Job

รายละเอียดด้านใน

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยทองสุข ต้องการรับสมัครงานด่วน ดังนี้
ตำแหน่งเลขานุการ   จำนวน 1  อัตรา

คุณสมบัติ

-เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาระดับปริญาตรี ทุกสาขา (ถ้าจบทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาธารณสุขศาสตร จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
-มีประสบการณ์ด้านธุรการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร

      -ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

         -สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

          -สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

          -สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เบอร์โทร 062-4589993 อ.รัชนีพรรณ วังสาร