กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560


       วิทยาลัยทองสุข ได้จัดโครงการอบรม "การสอนเพื่อเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 และวิทยาลัยทองสุข 4.0 เปลี่ยนห้องสอนเป็นห้องเรียน"โดยมี คุณหญิง ดร.ณัษฐนนท ทวีสิน เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ในโครงการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ห้องประชุม 109

วิทยาลัยทองสุข จัดอบรมพัฒนาผู้สอนสู่นักพัฒนาการศึกษาแนวใหม่เป็นการเปลี่ยนห้องสอนเป็นห้องเรียน เป็นการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL = Creativity Based Learning) โดยให้นักศึกษามีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ (Learning Skill) ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอและการทำงานเป็นทีม (Communication and Team Skill) รวมทั้งทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (Creativity skill) โดยมี คุณหญิง ดร.ณัษฐนนท ทวีสิน เป็นวิทยากรอบรมให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยทองสุข ที่เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงห้องสอนเป็นห้องเรียนโดยคณาจารย์จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสอน (Coaching)

 

          ขั้นตอนการสอนระบบ (CBL = Creativity Based Learning) เป็นการสอนทำให้ผู้เรียนตื่นตัวในการค้นคว้าแทนที่การรอรับการบรรยาย สรุปได้ดังนี้

1.    แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละประมาณ 5-7 คน

2.    ให้นักศึกษาค้นคว้าปัญหาที่ผู้สอนจัดหามาให้

3.    นักศึกษาจะได้ฝึกวิเคราะห์และแก้ปัญหาฝึกร่วมมือ

4.    นักศึกษาจะได้ความรู้ใหม่ๆ จากการค้นคว้า

5.    ผู้สอนจะลดบทบาทในการสอนมาเป็นผู้อำนวยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

6.    นักศึกษาจะได้นำเสนอแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ

 

          สำหรับการวัดผลจะแตกต่างจากเดิมเพราะมิได้วัดผลจากการทำข้อสอบ แต่จะวัดผลออกมาหลายๆครั้งและหลายๆด้าน (Multi dimensional assessment) เช่น

-                    การวัดการนำข้อมูลและการนำมาใช้อย่างมีเหตุผล

-                    การวัดการนำเสนอผลงาน

-                    การทำงานแบบร่วมมือเป็นทีม

         

          การวัดสามารถทำได้หลายๆ ครั้งเพื่อนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะในด้านที่นักศึกษายังขาดและสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าและทำโครงการแนวความคิดสร้างสรรค์ในการวัดผลครั้งหลังสุด ซึ่งจะก่อให้เกิดทักษะและพัฒนาต่อเนื่องในศตวรรษที่ 21 และThailand 4.0 ด้วย

         

          ผู้อำนวยการสอนสามารถออกแบบการสอนตามแนวทาง CBL ได้โดยจัดรูปแบบการสอน 5 ขั้นตอน

                           
   
   1.กระตุ้นความสนใจ   
   
    2.ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม
       ตามความสนใจ                 
      3.ค้นคว้าและคิด                4.การนำเสนอ            5.การประเมินผล      

 

    ในการนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศตวรรษที่ 21 ,Thailand 4.0  และการพัฒนาวิทยาลัยทองสุข ให้เป็น Thongsook 4.0