กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 18-19 มกราคม 2560 ห้อง 203 วิทยาลัยทองสุข

        วิทยาลัยทองสุข จัดโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ตามนโยบาย 4.0"
โดยมี ดร.สุวรรณี จริยะพร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การกำหนดโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบาย 4.0 และดร.ฐิตาภรณ์ ภูบุญบุตร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การออกแบบการวิจัย และดร.สมชัย พุทธา  
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดกรอบการวิจัย ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ห้อง 203
        และดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง 
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล และรศ.ดร.ปิยะมาถ บุญมีพิพิธ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน หลังจากอบรมเสร็จแล้ว ดร.พรชัย อรัณยกานนท์ นายกสภาวิทยาลัยทองสุข ได้มอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร และผู้ร่วมการอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ห้อง 203 วิทยาลัยทองสุข