กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม 109 วิทยาลัยทองสุข

        สำนักวิชาการและวางแผน จัดโครงการอบรม "เทคนิคการสอนอย่างมีคุณภาพ ครูไทยยุค IT"  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากรในการบบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรวิทยาลัยทองสุข วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม 109 วิทยาลัยทองสุข

       และช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. มีการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสอนอย่างมีประสิทธิภาพ" โดย คุณหญิง ดร. ณษฐนนท ทวีสิน รองอธิการการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้