กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม 203 วิทยาลัยทองสุข

              วิทยาลัยทองสุข ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยทองสุข โดย ดร.พรชัย อรัณยกานนท์ นายกสภาวิทยาลัยฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับ ดร.สุวรรณี จริยะพร ในโอกาสที่ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" ในระหว่างวันที่ 21-24 มกราาคม 2560 และ อาจารย์เด่น บุญมาวงศ์ ในโอกาสที่ได้ขึ้นรายชื่อเป็นคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ในลำดับที่ 556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา (สกอ.)