รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 ณห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

         วิทยาลัยทองสุข  เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน  มหาวิทาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยธนบุรี  และวิทยาลัยแสงธรรม  มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์4.0” ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 ณห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และวิธีปฏิบัติในการทำวิจัยสร้างสรรค์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
        โดยฝ่ายงานวิจัยวิทยาลัยทองสุข ได้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อ.ธัญลักษณ์ กาวิชา เข้าร่วมนำเสนอผลงานหัวข้อ "คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ บ้านบางนางลี่ ต.นางบางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม" ซึ่งได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการและได้รับเกียรติบัตรจากท่านอธิการมหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม