งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 109

     วิทยาลัยทองสุข จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562โดยมีอธิการบดี ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ เป็นประธานในการเปิดงาน และ ผศ.ดร.คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาท  แก่นักศึกษาและ สิทธิชัย อรัณยกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมกิจกรรม

      ในการนี้ วิทยาลัยทองสุข ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดกว้างทางการศึกษา ไม่ว่าจะอายุเท่าไร ทำงานแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท กับทางวิทยาลัยทองสุขได้ โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีไหว้ครู ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้ามาสมัครใหม่รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่สองเข้าร่วมจำนวนมาก

         
      ทั้งนี้ได้มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น   อาจารย์อาจารย์ชนทัต ซิ่วมณี รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา ,อาจารย์เด่น บุญมาวงค์ คณบดีบริหารธุรกิจ, อาจารย์ณัฐธยาน์ นภาดล คณบดีรัฐประศาสนศาสตร์, อาจารย์เบญพร ทองมาก คณบดีวิทยาศาสตร์หลักสูตรสาธารณสุข, คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดร.ธีรพล กาญจนากาญจน์ คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากบัณฑิตวิทยาลัย อาทิ ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์, อาจารย์สุนีย์ อรัณยกานน, อาจารย์จิราวรรณ ทองภายัพ ,อาจารย์สราภา ตันเจริญ ,อาจารย์ธนากร บุตรมั่น ,อาจารย์สรียา ศศะรมย์ ,อาจารย์รวิสุดา เทศเมือง ,อาจารย์อธิพงษ์ คิดดี  ,ดร.สุคนธ์  บุญมาก ,อ.ภานันท์  บุตรมั่น ซึ่งกำหนดการได้จัดพิธีปฐมนิเทศในช่วงเช้า และตามด้วยพิธีครู ในส่วนช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างคณะ