รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วิทยาลัยทองสุข’ เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มุ่งเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

       วิทยาลัยทองสุข เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พร้อมจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนวิทยาลัยทองสุข แขวงศาลาธรรมสพน์ ศกช.กท ๔๘๐๒๐๓ เขตทวีวัฒนา

       วิทยาลัยทองสุข โดย ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ทำการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านกฎหมายด้วย ทั้งนี้พิธีเปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 7 พ.ย.64 ในเวลา 08.30น.โดย ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม จากนั้น ผศ.ดร.คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับ ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีและผู้แทนอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

       หลังจากพิธีเปิดป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน วิทยาลัยทองสุข แขวงศาลา ธรรมสพน์ ศกช.กท๔๘๐๒๐๓ เขตทวีวัฒนาแล้ว อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม จากนั้นมีการบรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อการอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และหัวข้อที่ 2 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปิดท้ายการบรรยายด้วยเรื่อง บทบาทภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาค ประชาชนในการอํานวยความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ พ. พ. สำหรับหัวข้อบรรยายทั้ง 3 หัวข้อนี้ บรรยายโดยวิทยากรจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง