กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

20 กรกฏาคม 2559

          ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะ ในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการทำกิจกรรมนักศึกษา และนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับสังคม ได้อย่างมีความสุข และเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพของเครือข่าย ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ในวันที่   20 กรกฏาคม 2559 วิทยากรโดย อาจารย์เด่น  บุญมาวงค์  ที่ปรึกษางานประกันคุณภาพ วิทยาลัยทองสุข