กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

18 สิงหาคม 2559

            ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง Thailand 4.0 กับการศึกษาไทย วันที่ 18 สิงหาคม 2559  วิทยากรโดย คุณหญิง ดร.ณัษฐนนท  ทวีสิน  อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยทองสุข นั้นมุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณธรรม วินัย บุคลิกภาพ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นธรรมมาภิบาล และให้บริการที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตอย่างครบถ้วน  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน