รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด

คู่มือนักศึกษา และข้อบังคับวิทยาลัย

คู่มือนักศึกษา


- คู่มือเกี่ยวกับนักศึกษา (คลิกรายละเอียด)

ระเบียบวินัยนักศึกษา

***************

วินัยนักศึกษา

          นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของวิทยาลัย และต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

          ๑. นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบที่วิทยาลัยกำหนด

          ๒. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม

          ๓. นักศึกษาต้องมีสัมมาคารวะ ไม่แสดงกิริยาวาจาอันเป็นการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูหมิ่น ต่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบหรือคำตักเตือนของคณาจารย์

          ๔. นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ความสามัคคี และเกียรติภูมิของวิทยาลัย

          ๕. นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน และ

             ๕.๑ ต้องไม่ประพฤติตนเป็นคนเสเพล มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นเล่น    การพนัน เสพสุราของมึนเมาและสิ่งเสพติด หรือมีสิ่งเสพติดไว้ในครอบครอง

             ๕.๒ ต้องไม่ก่อความรำคาญ ความยุ่งยาก ทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้วยกันหรือบุคคลอื่น

             ๕.๓ ต้องไม่ลักทรัพย์สิน หรือทำลายทรัพย์สินของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และของวิทยาลัย

             ๕.๔ ต้องไม่นำพาหรือพกอาวุธ หรือวัตถุที่ทำให้เกิดอันตราย เข้ามาในบริเวณวิทยาลัย

             ๕.๕ ต้องไม่นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง

             ๕.๖ ต้องไม่ประพฤติตนผิดต่อกฎหมายในทุกกรณี

             ๕.๗ ต้องไม่ทำการจัดสิ่งพิมพ์ สิ่งวาดหรือสิ่งเขียน หรือโฆษณาเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากวิทยาลัย ซึ่งอาจนำมาซึ่งความกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่น

             ๕.๘ ต้องไม่กล่าวถ้อยคำ หรือกระทำการอันใด อันอาจกระทบ กระเทือนสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือวิทยาลัย

๖. นักศึกษาต้องขออนุมัติวิทยาลัย ในการจัดชุมนุมกิจกรรม

บทลงโทษ

          ๗.โทษผิดวินัย มี ๔ สถาน คือ

             ๗.๑ตักเตือน

             ๗.๒ทำทัณฑ์บน

             ๗.๓ให้พักการศึกษา และ/หรือ ตัดสิทธิเข้าสอบ และ/หรือ พักการให้ปริญญา มีกำหนดไม่เกินสามปีการศึกษา

             ๗.๔ ไล่ออก

          ๘. นักศึกษาจะถูกถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงถึงขนาดให้ลงโทษ   ไล่ออกเมื่อกระทำความผิด ดังนี้

             ๘.๑ ต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่มีความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

             ๘.๒ เป็นตัวการยุยงและก่อเหตุวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบริเวณวิทยาลัย

             ๘.๓ กระทำการทุจริตอันเป็นการเสื่อมเสียร้ายแรงแก่วิทยาลัย

          ๙. นักศึกษาผู้ใดกระทำทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชาที่ได้กระทำการทุจริต และ/หรือ ถูกให้พักการศึกษา

          ๑๐. นักศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้คณะกรรมการวินัยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาสอบสวนการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา เพื่อสั่งลงโทษแล้วรายงานให้อธิการบดีทราบต่อไป


                                                                                                                          *******************
 

 

ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา

***************

          วิทยาลัยกำหนดรูปแบบการแต่งกายของนักศึกษาไว้ ดังนี้

          ๑. การแต่งกายของนักศึกษาชาย

             ๑.๑ เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาวหรือแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ปลายแขนเสื้อและปลายปกเสื้อทั้งสองข้างติดกระดุมเม็ดเล็กสีขาว

             ๑.๒ เนคไท ใช้เนคไทพื้นสีน้ำเงิน

             ๑.๓ เข็มกลัดเนคไท ใช้เข็มกลัดเนคไท สัญลักษณ์วิทยาลัย

             ๑.๔ เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตราวิทยาลัย

             ๑.๕ กางเกง ใช้กางเกงขายาว ผ้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ตัดตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด

             ๑.๖ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีดำ แบบสุภาพ

             ๑.๗ รองเท้า ใช้รองเท้าคัทชูหนังสีดำ หุ้มส้นและหุ้มปลายเท้าแบบสุภาพ

 

          ๒. การแต่งกายของนักศึกษาหญิง

             ๒.๑ เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย หนาพอสมควร ผ่าหน้า ติดกระดุมโลหะตราวิทยาลัย 5 เม็ด

             ๒.๒ กระโปรง ใช้ผ้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ยาวประมาณเข่าหรือคลุมเข่าเล็กน้อย ตัดตามแบบที่วิทยาลัยกำหนดให้

             ๒.๓ กระดุม ใช้กระดุมโลหะมีตราวิทยาลัย

             ๒.๔ เข็มกลัด ใช้เข็มกลัดสัญลักษณ์วิทยาลัย กลัดติดอกเสื้อด้านขวา

             ๒.๕ เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตราวิทยาลัย

             ๒.๖ รองเท้า ใช้รองเท้าคัทชูหนังสีดำ หุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า ไม่มีลวดลาย

 

          ๓. การแต่งกายของนักศึกษาภาคค่ำ

             อนุโลมให้ใช้เครื่องแบบที่แต่งไปทำงาน และมีลักษณะสุภาพเรียบร้อย

 

          ๔. นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ถือว่าขัดต่อวินัยนักศึกษา

 

          ๕. นักศึกษาผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาความผิดและลงโทษตามลักษณะของชั้นความผิด ดังนี้

               ๕.๑ ตักเตือน

             ๕.๒ อาจารย์ประจำวิชามีอำนาจห้ามมิให้นักศึกษาผู้ที่แต่งกายไม่เรียบร้อยหรือแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบเข้าห้องเรียนได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์

             ๕.๓ มิให้เข้าร่วมในงานพิธีของวิทยาลัย

             ๕.๔ บันทึกข้อบกพร่องและพฤติกรรมแห่งความผิด ลงในทะเบียนประวัติของนักศึกษา

 

                                                                                                                    ******************* 


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

         ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสำเร็จการศึกษาอื่น ที่เทียบเท่า

๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

๓ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๔ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร

         (๑) หลักสูตรปริญญาโท

                    ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยกำหนด

           (๒) หลักสูตรปริญญาเอก

                    ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาโท หรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยกำหนด 

            ข้อ ๒ การรับเข้าศึกษา

การรับเข้าศึกษากระทำโดยวิธีการคัดเลือก หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยกำหนด ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบ และเงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไป    ตามประกาศของวิทยาลัย

            ข้อ ๓ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

                 (๑) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่วิทยาลัยกำหนด

                 (๒) สำหรับภาคแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาในวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ

                 (๓) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้กับวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขึ้นทะเบียน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์