กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด

คู่มือนักศึกษาและระเบียบนักศึกษา-

ระเบียบการแต่งกาย

ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา

***************

          วิทยาลัยกำหนดรูปแบบการแต่งกายของนักศึกษาไว้ ดังนี้

          ๑. การแต่งกายของนักศึกษาชาย

             ๑.๑ เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาวหรือแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ปลายแขนเสื้อและปลายปกเสื้อทั้งสองข้างติดกระดุมเม็ดเล็กสีขาว

             ๑.๒ เนคไท ใช้เนคไทพื้นสีน้ำเงิน

             ๑.๓ เข็มกลัดเนคไท ใช้เข็มกลัดเนคไท สัญลักษณ์วิทยาลัย

             ๑.๔ เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตราวิทยาลัย

             ๑.๕ กางเกง ใช้กางเกงขายาว ผ้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ตัดตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด

             ๑.๖ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีดำ แบบสุภาพ

             ๑.๗ รองเท้า ใช้รองเท้าคัทชูหนังสีดำ หุ้มส้นและหุ้มปลายเท้าแบบสุภาพ

 

          ๒. การแต่งกายของนักศึกษาหญิง

             ๒.๑ เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย หนาพอสมควร ผ่าหน้า ติดกระดุมโลหะตราวิทยาลัย 5 เม็ด

             ๒.๒ กระโปรง ใช้ผ้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ยาวประมาณเข่าหรือคลุมเข่าเล็กน้อย ตัดตามแบบที่วิทยาลัยกำหนดให้

             ๒.๓ กระดุม ใช้กระดุมโลหะมีตราวิทยาลัย

             ๒.๔ เข็มกลัด ใช้เข็มกลัดสัญลักษณ์วิทยาลัย กลัดติดอกเสื้อด้านขวา

             ๒.๕ เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตราวิทยาลัย

             ๒.๖ รองเท้า ใช้รองเท้าคัทชูหนังสีดำ หุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า ไม่มีลวดลาย

 

          ๓. การแต่งกายของนักศึกษาภาคค่ำ

             อนุโลมให้ใช้เครื่องแบบที่แต่งไปทำงาน และมีลักษณะสุภาพเรียบร้อย

 

          ๔. นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ถือว่าขัดต่อวินัยนักศึกษา

 

          ๕. นักศึกษาผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาความผิดและลงโทษตามลักษณะของชั้นความผิด ดังนี้

               ๕.๑ ตักเตือน

             ๕.๒ อาจารย์ประจำวิชามีอำนาจห้ามมิให้นักศึกษาผู้ที่แต่งกายไม่เรียบร้อยหรือแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบเข้าห้องเรียนได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์

             ๕.๓ มิให้เข้าร่วมในงานพิธีของวิทยาลัย

             ๕.๔ บันทึกข้อบกพร่องและพฤติกรรมแห่งความผิด ลงในทะเบียนประวัติของนักศึกษา

 

*******************