กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด

หลักสูตรการศึกษา-

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

2. สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management

3. สาขาวิชาการตลาด 
Bachelor of Business Administration in Management


หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชานิติศาสตร์
Bachelor of Laws Program

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

1.สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Bachelor of Communication Arts Program in Advertising and Public Relations

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 

1. สาขาวิชาการบริหารการปกครอง
Bachelor of Public Administration Program

2.
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management 


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Bachelor of Public in Public Health หลักสูตรนานาชาติ (Internation Programs)


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น
Bachelor of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages 


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1.สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration in Management