รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


หนังสือรับรองเกี่ยวกับหลักสูตร

.

หนังสือรับรองหลักสูตร ระดับปริญญาโท
   
        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
     


หนังสือรับรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิค สาขาวิชา การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขา การจัดการ

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขา การตลาด
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (แก้ไขใหม่)
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต