กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

.

คณบดี วิทยาลัยทองสุข


รศ.ดร.ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์เด่น     บุญมาวงศ์     คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์สุชบา   วสุนันต์        คณบดีคณะนิเทศาสตร์

อาจารย์ณัฐธยาน์  นภดล       คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.ธีระพล  กาญจนกาศ        รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

อาจารย์เบญจพร ทองมาก     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Mr.Osman Suleman           CEO of International Programs