ใบสมัครเรียน

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม Activity

.

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานคณะนิติศาสตร์

1.
อาจารย์สุวัฒน์ วรรธนะหทัย                ประธานกรรมการ

2.รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์     กรรมการ

3.รองศาสตราจารย์เรืองยศ แสนภักดี      กรรมการ

4.
อาจารย์รชฏ เจริญฉ่ำ                         กรรมการ

5.ดร.ธีระพล กาญจนกาศ                   เลขนุการและกรรมการ