งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม Activity

.

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์


1.อาจารย์ธีระพล  กาญจนกาศ

2.อาจารย์จิรวัฒน์  อรัณยกานนท์


3.อาจารย์จิรวรรณ ทองพายัพ

4.อาจารย์อาทร เจริญคัมภีร์ 

5.
อาจารย์วิชนันท์ เสริมพงค์สุรภา

6.
อาจารย์วุฒิกรเดช สามงามยา